Sư Kiện

Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh

Sự bền vững chính là trọng tâm trong mô hình kinh doanh của chúng tôiChúng tôi mong muốn tạo ra giá trị công bằng và bền vững, cho cả doanh nghiệp của mình và tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị: nhân viên, đối tác, cộng đồng chúng tôi tiếp xúc và môi trường xung quanh chúng tôi.Quan tâm đến nhân viên Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn, sức khỏe [...]